Parodų rengimo taisyklės

Spausdinti

 PARODŲ RENGIMO TAISYKLĖS ( pagal F.C.M. ; IKU ir PTDŠK )


 Šios Taisyklės reglamentuoja visų rangų parodų rengimo, šunų  vertinimo  ringe, titulų suteikimo tvarką.


PTDŠ Klubas rengia parodas:    

 • nesertifikatines – visų veislių šunų parodas, kuriose užregistruojama  mažiau nei 100 dalyvių.
 • regionines  –  visų veislių šunų parodas, kuriose gali būti suteikti šie titulai : LT CAC, LTJN, CQ, N,  BOB ir BOO
 • tarptautines – visų veislių šunų parodas, kuriose gali būti suteikti šie titulai : LT CAC, JN, N, Balt N, CACIB, R.CACIB, BOB ir BOO


      Į parodas registruojami grynaveisliai šunys visų klubų , turintys kilmės liudijimą ar šuniukų gimimo  liudijimą.
 
      Visose parodose dalyviai moka registracijos mokestį. Registracijos mokestį nustato Klubo Taryba ar  parodos rengėjas. Neįvykus parodai, rengėjas turi grąžinti sumokėtus registracijos mokesčius be jokių atskaitymų visiems dalyviams. Mokestis negrąžinamas, jei dalyvis neatvyko į parodą be pateisinimo priežasties.
Lengvatas savo parodose Klubas nustato pats.

Į parodas registruojami tik skiepyti šunys.

       Organizatoriai turi teisę pašalinti iš parodos rujojančias kales (teisėjui arba organizatoriui pastebėjus  rujos požymius, trukdančius kitiems dalyviams. Tokiu atveju registracijos mokestis negrąžinamas.

      Kinologijos teisėjus parodoms tvirtina Klubo Taryba ir Teisėjų kolegija.

      Teisėjų sąrašas turi būti paskelbtas, likus 2 mėnesiams iki parodos.

      Rengiant bet kokio rango parodą, privalomas dalyvių sąrašas – katalogas .

      Šunys, neįtraukti į katalogą, gali būti vertinami, bet jie praranda teisę dalyvauti gražiausio šuns rinkimuose, išskyrus tuos atvejus, kai šuo neįrašytas i katalogą  dėl organizatorių kaltės.
      Visos parodos pajamos ir išlaidos tenka jos rengėjams.
      Registruojant šunį į parodą  užpildomas registracijos lapas.

      Rengėjai nustato registracijos terminus bei mokesčius.


Parodose šunys vertinami šiose klasėse:

 • šuniukų – nuo 3 iki 6 mėn. amžiaus;
 • mažylių – nuo 6 iki 9 mėn. amžiaus;
 • jaunimo – nuo 9 iki 18 mėn. amžiaus;
 • pereinamojoje – nuo 15 iki 24 mėn. amžiaus;
 • atvirojoje – nuo 15 mėn. amžiaus;
 • darbinėje – nuo 15 mėn. amžiaus ;
 • čempionų – nuo 15 mėn. amžiaus;


Tos pačios veislės šunys klasėse skirstomi pagal spalvas tik tarptautinėse  parodose.

Konkursuose dalyvaujantys šunys turi dalyvauti parodoje  kurioje nors klasėje.

Porų konkurse dalyvauja du vienos veislės šunys ( šuo ir kalė ), priklausantys vienam savininkui.

      Veislynų konkurse dalyvauja trys ar daugiau ( bet kurios lyties vienos veislės ) to paties veisėjo išveisti šunys, gali būti iš skirtingų vadų .

      Reproduktorių konkurse  dalyvauja šuo ar kalė ir  keli  bet kurios lyties  palikuoniai iš skirtingų vadų.

Jaunųjų vedlių konkurse gali dalyvauti vaikai su parodoje registruotais šunimis.

Pripažįstamos veislės skirstomos į 10 grupių.

Parodos metu leidžiama prekyba ( suderinus su rengėjais ).

Parodą  komentuoja komentatorius.

Programą sudaro rengėjai.

Teisėjai:

      Parodose teisėjauti gali teisėjai iš Lietuvos ar  užsienio šalių, gavę savo kinologų organizacijos leidimą teisėjauti toje parodoje.

      Ringe turi būti teisėjas, asistentas, vertėjas ( jei to reikia ), sekretorius ir papildomi ringo darbuotojai;
      Vesti šunį ringe turi vienas asmuo, teisėjui leidus, kitas asmuo gali padėti.

      Pavėlavę šunys, teisėjui sutikus, gali būti įvertinti, neskirstant jų vietomis ir nesuteikiant titulo. Įeiti į ringą ir iš jo išeiti galima tik teisėjui leidus. Ringo teisėjas turi laikytis kataloge nurodyto laiko.


 
Parodoje  suteikiami  įvertinimai:

 • „puikiai” – suteikiama šuniui ( kalei ), kuris atitinka veislės standartą, yra geros formos,
 • „labai gerai” – suteikiama šuniui ( kalei ), kuris turi visas būdingas savo veislės ypatybes, proporcingas, yra geros kondicijos, maži trūkumai gali būti ignoruojami;
 • „gerai” – suteikiama šuniui ( kalei ), kuris atitinka pagrindinius veislės standarto reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi ydų ar didesnių trūkumų;
 • „patenkinamai” – suteikiama šuniui ( kalei ), kuris atitinka pagrindinius veislės standarto reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi daug ydų ar didelių trūkumų;
 • „diskvalifikacija” – suteikiama šuniui ( kalei ), kuris neatitinka veislės standarto, yra agresyvus, turi tam tikrų trūkumų;
 • „be įvertinimo” paliekami šunys ( kalės ), nesant galimybės jų apžiūrėti.

Teisėjo įvertinimas yra galutinis ir neskundžiamas.Parodos rengėjai privalo:

 • pateikti išsamią informaciją apie parodos registraciją ir  vietą;
 • neįleisti į parodą veterinarijos gydytojo nepatikrintų šunų;
 • pasirūpinti švara parodoje;
 • parodos metu palaikyti viešąją tvarką;
 • pasirūpinti parodos įranga ir priemonėmis;
 • informuoti dalyvius apie parodos eigą;
 • pasirūpinti teisėjų apgyvendinimu, maitinimu, darbo ir poilsio sąlygomis bei išlaidų apmokėjimu LR įstatymų nustatyta tvarka, pasirašyti sutartis su teisėjais;


Parodos dalyvio teisės:

 • Teisę gauti šuns eksterjero įvertinimą,
 • Privalo laikytis parodos taisyklių,
 • Privalo parodoje estetiškai atrodyti ir kultūringai elgtis,
 • Neturi teisės ginčytis su teisėju dėl šunų įvertinimo ir apdovanojimo,
 • Laikytis LR Gyvūnų globos įstatymo reikalavimų.

 

Parodos teisėjo teisės:                      

 • Turi teisę atsisakyti vertinti šun , jo savininkui nekultūringai elgiantis ringe
 • Privalo sudaryti su rengėjais raštišką tarpusavio įsipareigojimų sutartį.
 • Negali teisėjauti šunims, priklausantiems jo šeimos nariams, bendrasavininkystės šunims.
 •  Privalo punktualiai atvykti į parodą, laiku pradėti ir baigti darbą ringe.
 • Turi teisę į apgyvendinimą, maitinimą, tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, su paroda susijusių išlaidų apmokėjimą ( LR įstatymų nustatyta tvarka).

Draudžiama:

 • Naudoti  parodos katalogą prieš parodą ir darbo metu;
 • darbo metu rūkyti ringe.

 

Asistento pareigos:

 • Ringe gali dirbti tik parodos rengėjų paskirti asistentai.
 • Privalo žinoti šunų titulus ir jų suteikimo tvarką.
 • Suskirsto ringe šunis pagal katalogo numerius didėjančia tvarka, paskelbia neatvykusių į ringą numerius.
 • Vykdo teisėjo nurodymus.
 • Teisėjui diktuojant, rašo šunų aprašymus.
 • Įvertinimus, skirtas vietas ir titulus pažymi ir pasirašo tik teisėjo nurodymu.

 

      Sekretorių pareigos:

 •  Išrašo diplomus, titulų sertifikatus, kontroliuoja teisingą  jų  pasirašymą.
 •  Užpildo konkursų lapus, sutvarko korteles, užpildo katalogą teisėjui.
 •  Neturi teisės darbo metu eksponuoti šunų.
 •  Neturi teisės dirbti ringe, kuriame eksponuojami jo šunys.


Šios parodų taisyklės sudarytos PTDŠ klubo
Tarybos posėdyje 17-12-2014


Copyright 2014. Sprendimas Webstudija |